8.8.2014.

Zakon o radu od NN 93/14 stupa na snagu 8.8.2014.

U NN 93/2014 od 31.07.2014. je objavljen novi "Zakon o radu".

Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«. Na dan stupanja na snagu ovoga Zakona prestaju važiti sve odredbe Zakona o radu (»Narodne novine«, br. 149/09., 61/11., 82/12. i 73/13.) osim članaka 222., 223., 224. i 225. Odluke o proširenju kolektivnih ugovora donesenih do dana stupanja na snagu ovoga Zakona, prestat će važiti istekom roka od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona. Poslodavci su dužni uskladiti pravilnike o radu s odredbama ovoga Zakona, u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.
Ukratko o najvažnijim promjenama koje donosi novi Zakon o radu a koje se odnose na širi krug čitatelja:

Radno vrijeme
• Radnik u tjednu može raditi najduže 50 sati (uključujući prekovremeni rad a iznimno i do 60 sati (ako je ugovoreno KU, regulira se institutom “banka sati”)
• Radnik koji radi u punom radnom vremenu može sklopiti ugovor o radu s drugim poslodavcem u najdužem trajanju do osam sati tjedno, odnosno do sto osamdeset sati godišnje, samo ako je poslodavac, odnosno ako su poslodavci s kojima radnik već prethodno ima sklopljen ugovor o radu, radniku za takav rad dali pisanu suglasnost

Godišnji odmor
• Radnik kojem prestaje radni odnos, za tu kalendarsku godinu ostvaruje pravo na razmjeran dio godišnjeg odmora (ako se prekida radni odnos nakon 1. srpnja u godini na postojećeg poslodavca otpada razmjerni dio GO a ne cijeli GO).

Pravo povratka rodilja s dopusta na poslove na kojima su radile prije korištenja dopusta
• Ako je prestala potreba za obavljanjem poslova koje je radnik obavljao prije korištenja dopusta poslodavac mu je dužan ponuditi sklapanje ugovora o radu za obavljanje drugih odgovarajućih poslova, čiji uvjeti rada ne smiju biti nepovoljniji od uvjeta rada poslova koje je obavljao prije korištenja toga prava.

Raskid radnog odnosa putem suda (ograničen iznos štete)
• Ako sud utvrdi da otkaz poslodavca nije dopušten, a radniku nije prihvatljivo nastaviti radni odnos, sud će na zahtjev radnika odrediti dan prestanka radnog odnosa i dosuditi mu naknadu štete u iznosu od najmanje tri, a najviše osam propisanih ili ugovorenih mjesečnih plaća toga radnika, ovisno o trajanju radnoga odnosa, starosti te obvezama uzdržavanja koje terete radnika.

Natrag na novosti