1.8.2017.

Otvorili smo d.o.o., servis - uslužna djelatnost. Adresa sjedišta je adresa direktora, odnosno sjedište je u vlasnikovoj kući. Mora li vlasnik d.o.o. (i kuće) sklopiti ugovor o najmu s obzirom da mu je sjedište registrirano na toj adresi? Ako da, treba li onda pravna osoba sklopiti ugovor sa vlasnikom (u ovom slučaju direktorom pravne osobe), prijavljuje li se u poreznu upravu i plaća li se porez?

Odgovor BILIĆ- savjetovanje d.o.o.:
Zakon o porezu na dohodak, članak 27., stavak 1., navodi: "Dohotkom od imovine i imovinskih prava smatra se razlika između primitaka po osnovi najamnine, zakupnine, iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima i organiziranja kampova, primitaka od vremenski ograničenog ustupa autorskih prava, prava industrijskog vlasništva i drugih imovinskih prava, primitaka od otuđenja nekretnina i imovinskih prava i izdataka koji su poreznom obvezniku u poreznom razdoblju nastali u svezi s tim primicima."
Kada je adresa sjedišta poduzeća na adresi privatne osobe, u Vašem slučaju na privatnoj adresi direktora poduzeća, mora se sklopiti ugovor o najmu. Ugovor o najmu daje vlasnik stana, direktor, poduzeću koje iznajmljuje prostor. Odnosno, direktor je najmodavac, dok je poduzeće najmoprimac.
Ugovor o najmu se prijavljuje nadležnoj Poreznoj upravi. Porezna uprava će odrediti visinu poreza koji će fizička osoba, direktor, trebati platiti. Ugovor o najmu treba sadržavati visinu naknade za najam. Nadležna Porezna uprava će odrediti visinu poreza na dohodak od najma....

Postavite nam pitanje!

Natrag na pitanja