30.1.2018.

U 12. mjesecu 2017. godine primili smo 35.000 kn potpore za samozapošljavanje. Potporu ćemo koristiti za pokriće troškova u 12,01 i 02.mjesecu (prema planu koji smo dostavili HZZ-u). Molimo Vas pomoć kako knjižiti potporu koju smo dobili, ide li svih 35.000 kn u prihod 2017.godine ili se u prihod 2017.godine računa samo onaj dio koji je "pokriven" troškovima koje smo imali u 2017.godini?

Odgovor BILIĆ- savjetovanje d.o.o.:
Prilikom knjiženja potpora za zapošljavanje, potpora se iskazuje kao odgođeni prihod(skupina konta - 29) i prenose se u prihod (skupina konta - 76) u istom razdoblju kada su nastali troškovi koji se namiruju iz dobivene državne potpore.

Primjenjujući taj pristup postižemo da prihodi i rashodi djeluju neutralno na osnovicu poreza na dobit. U tom se smislu izjasnio i Središnji ured porezne uprave u svom mišljenju (Klasa: 320-01/06-01/06/6; Ur.broj:513-07-21-01/06-2 od 28 prosinca 2006.). Spomenuto mišljenje upućuje da se s potporama postupa ovisno o namjeni potpore, odnosno poticaja.

Pojašnjenje kako računovodstveno postupati sa državnim potporama dan jeu odredbi točke 15.37. HSFI 15 - Prihodi,prema kojoj državne potpore treba priznati kao prihod tijekom više razdoblja kako bi se sučelili s odgovarajućim rashodima,osim za državne potpore za biološku imovinu koja se naknadno mjeri po fer vrijednosti koje se priznaju u skladu s HSFI 17.Prema navedenom, primljeni poticaj za samozapošljavanjepotrebno je knjižiti u prihode 2017. godine samo u onom iznosu u kojem imate provedene (ostvarene) troškove, dok ostatak potpore knjižite kao odgođeni prihod analitički po namjeni primljene potpore, primjerice:
→ #odgođeni prihodi iz potpore za zapošljavanje - nabava opreme,
→ # odgođeni prihodi iz potpore za zapošljavanje - usluge,
→ # odgođeni prihodi iz potpore za zapošljavanje - doprinosi,
te će ove potpore biti uključene u ostvareni prihod u godini kada su i troškovi priznati kao rashodi (amortizacija, usluge, plaće).

Postavite nam pitanje!

Natrag na pitanja