2.6.2018.

Smije li registrirani poduzetnik u RH, koji putem web trgovine obavlja prodaju vlastitih proizvoda osim u RH, i u EU te i u treće zemlje, tijekom jedne poslovne godine za konverziju cijena iz HRK u stranu valutu koristiti fiksni tečaj za čitavu godinu? (npr. za 1 EUR = 7,5 HRK). Cjenik gotovih proizvoda na webu je naravno objavljen u HRK, ali za naručitelje iz inozemstva pri naručivanju je potrebno izvršiti konverziju u stranu valutu radi obračuna plaćanja.

Odgovor BILIĆ- savjetovanje d.o.o.:
Pitanje primjene tečaja za preračunavanje strane valute u hrvatske kune uređeno je odredbama članka 36. i 81. Zakona o PDV-u (Narodne novine broj 73/13 do 115/16) i članka 157. Pravilnika o PDV-u (Narodne novine broj 79/13 do 128/17).

Člankom 36. stavak 2. Zakona o PDV-u, propisano je:
- da se ako su elementi za utvrđivanje porezne osnovice, osim pri uvozu dobara, utvrđeni u stranoj valuti, za preračun u kune koristi srednji tečaj Hrvatske narodne banke na dan nastanka obveze obračuna PDV-a, dok je odredbom članka 81. Zakona o PDV-u i članka 157. stavak 4. Pravilnika o PDV-u, propisano:
- da se iznosi na računima iskazuju u kunama i uz to mogu biti iskazani u bilo kojoj valuti pod uvjetom da je iznos PDV-a koji treba platiti ili koji se usklađuje iskazan u kunama uz primjenu tečaja iz članka 36. stavka 2. Zakona o PDV-u, pri čemu, ako se računi izdaju u drugim valutama pojedinačni iznosi u računu mogu biti iskazani u drugoj valuti s tim da ukupni iznos računa i iznos PDV-a koji treba platiti mora biti iskazan u kunama.

Slijedom navedenog, proizlazi da porezni propis dopušta iskazivanje iznosa na računu i kunama i u valuti, ali je propisan uvjet da se porezna osnovica i iznos PDV-a koji treba platiti iskazuju u kunama uz primjenu srednjeg tečaja HNB na dan obračuna PDV-a.

Kao odgovor na postavljeno pitanje, proizlazi, da ne možete za preračunavanje koristiti tijekom godine fiksni tečaj, jer time ne biste ispunili propisanu obvezu iskazivanja osnovice i obračunate dužne svote PDV-a po srednjem tečaju HNB na dan obračuna.

Postavite nam pitanje!

Natrag na pitanja